جدول-شماره-3ـ--میانگین-تعداد-كل-گلومرول-بر-كلیه-(ntotalkid)در-گروههای-مورد-بررسی

محصولاتی که دارای عبارت 'جدول-شماره-3ـ--میانگین-تعداد-كل-گلومرول-بر-كلیه-(ntotalkid)در-گروههای-مورد-بررسی' هستند

اثر درازمدت لوزارتان بر مهار تغییرات تعدادی و حجمی گلومرولهای كلیه در رتهای دیابتی – نفركتومی یكطرفه (مطالعه استریولوژیك)

چكیده مقدمه نفروپاتی دیابتی یكی از علل مرحله نهایی بیماری كلیوی است به علت هیپرگلیسمی در كلیه آنژیوتانسین II بطور موضعی افزایش یافته و موجب القاء ضایعات كلیوی بویژه ضایعات گلومرولی می شود دراین تحقیق گیرنده نوع1 آنژیوتانسینII(AT1)توسط لوزارتان بلوكه وتاثیر این دارو در مهار ضایعات كلیوی بطور كمی ارزیابی گردید مواد و روشها در این مطالعه تجربی 2

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی